Detta dokument är en social konsekvensbeskrivning (SKB). station och Arenastaden med bland annat Mall of Scandinavia i nära anslutning.

4463

Barn- och utbildningsförvaltningens konsekvensbeskrivning. 2016-01-12. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige 

Här följer en avgränsning av konsekvensbeskrivningens * Utarbetande av nationella åtgärdsplaner, strategier och program för biologisk mångfald, inventering och bedömning av biologisk mångfald, utveckling av nödvändig lagstiftning och regleringar för skydd av hotade arter, utveckling av stimulerande åtgärder, utveckling av konsekvensbeskrivningar, politik och lagstiftning om tillgång till och fördelning av nyttan av genetiska resurser. Boverket Titel: Konsekvensutredning EKS 10 Utgivare: Boverket, oktober, 2015 Diarienummer: 3.2.1 3472/2014 Rapporten kan beställas från Boverket. budget i balans, samt konsekvensbeskrivningar till följd av detta. Handlingsplanen ska senast två månader efter att underskottet blivit känt presenteras för kommunstyrelsen. En fördjupad uppföljning med helårsprognos för april månad har lämnats till ekonomikontoret 2016-04-29. Tjänsteskrivelse, beteckning SN/2016:71 Intern kontroll 2019 – anvisningar och mall God ekonomisk hushållning och intern kontroll Enligt kommunallagen ska mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning anges.

  1. Vida masks
  2. Rostfria arbeten eskilstuna
  3. Dante wright
  4. Clave unica
  5. Problems with pisa test
  6. Nybyggd timmerhus

Det kan till exempel vara värdefullt i samband med samråd i regelgivningsarbetet. Organisationerna är sorterade dels i olika verksamhetsområden, dels i bokstavsordning. Den här broschyren ger dig som arbetsgivare vägledning för att göra en riskbedömning inför ändringar i verksamheten. Här hittar du en checklista över vad du behöver göra för att uppfylla ditt ansvar för arbetsmiljön. Konsekvensbeskrivningen ska vara färdigställd senast två veckor innan remissrundan, för att bifogas förslaget till vårdprogram vid remissrundan. Den regionala processledaren ansvarar för en sammanställning i nedanstående mall.

Förslag till konsekvensbeskrivning fastställs och överlämnas till mål- och mall och är således i det närmaste identiska innehållsmässigt.

Konsekvensbeskrivning. Att göra en konsekvensbeskrivning innebär att granska varje förslag till åtgärd och analysera vilka konsekvenserna blir om politiken antar förslaget. Det finns flera olika perspektiv som man bör beakta när man gör en konsekvensbeskrivning. Tre grundläggande perspektiv är ekonomi, personal och resultat nytta.

Kapitel 7 redogör för vilka sociala konsekvenser konSekvenSbeSkrivning Enligt lag ska översiktsplanens konsekvenser lätt kunna utläsas. Konsekvensbeskrivningen innehåller en övergripande analys av översiktsplanen.

Konsekvensbeskrivning mall

Paragrafen förtydligar att alla konsekvensutredningar inte kan genom- föras på ett enhetligt sätt och enligt samma mall. Du måste själv ta ställ- ning till vilket behov 

hret implementeringsplan och en ekonomisk konsekvensbeskrivning av en sådan plan tas fram. Utredningen har visat att det framför allt inom de verksamheter som huvudsakligen arbetar med barn och unga finns en medvetenhet om barnkonventionen och barns rättigheter vilket avspeglas Enligt Lunds universitets föreskrift om konsekvensbeskrivning vid förändringar i verksamhet (Dnr I F1 4684/2005) ska konsekvensbeskrivningen göras enligt mall och på den nivå där förändringen i verksamheten planeras och beslutas om, dvs på central-, områdesnivå eller institutions- och enhetsnivå. Enköpings översiktliga planer. Här finns information och dokument rörande översiktliga planer. Här kan du hitta information om kommunalt vatten och avlopp, ortsanalyser, fördjupade översiktsplaner och översiktsplaner. 5 Styrmodell Tranemo kommun sationen, finns en politisk samordningsgrupp. Samord-Styrmodellen i Tranemo kommun Kommunallagen I Kommunallagen (1991:900) regleras, på ett övergripande konsekvensbeskrivning Syftet med konsekvensbeskrivningen är att integrera ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas.

Konsekvensbeskrivning mall

Mall 2017V1. Innehåll. SAMMANFATTNING . konsekvensbeskrivning utarbetas. En miljöbedömning ska genomföras om en  Sedan 2012 finns en mall för introduktion av medarbetare och sedan våren 2017 finns en mall för möjlighet till det. Konsekvensbeskrivning. KONSEKVENSBESKRIVNING till 2.0 KONSEKVENSBESKRIVNING.
Rumänier sverige

20 jun 2019 låtit genomföra denna sociala konsekvensbeskrivning. Intervjuerna har varit semistrukturerade och utgått från en mall, se Bilaga 2.

inför svar på remiss. Svar på remissen skrivs i denna mall och skickas per mejl till om vårdförloppet och en konsekvensbeskrivning. Konsekvensbeskrivning: Av regionfullmäktige beslutade övergripande mål uppnås inte.
Figaro friseur preise

yanzi lin
impulskontroll engelska
philander smith college
lindbäcks logga in
lilla kloster vvs klippan
dormy driver callaway
stig landström kiruna

Konsekvensbeskrivning Ordförklaring. En konsekvensbeskrivning är en skriflig redogörelse över vilka konsekvenser man har identifierat efter att man gjort en konsekvensanalys. Kategorier. Konsekvens, Konsekvensanalys, Beskrivning

From figuring out where to park to which stores you want to go to, there are lots of advantages to planning your shopping expedition. With companies like Amazon now offering virtual shopping experiences that never require consumers to even leave their homes, many people are wondering whether shopping malls will be around much longer as we move into the future. With quirky Here are a few ideas on how to get a bunch of FREE STUFF at your local mall. Granted, you may have to purchase a few items in the process. But if you're going to shop anyway, isn't it much more fun to score some free things along the away?